Zoom รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2022

รายได้รวมของไตรมาสแรกเท่ากับ 956.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 191% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวนลูกค้าที่สร้างรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนล่าสุด เพิ่มขึ้น 160% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ลูกค้าประมาณ 497,000 รายมีพนักงานมากกว่า 10 คน เพิ่มขึ้น…